Studiekontrakt

Avtale mellom Student og Akademiet for personlig trening

Last revised: 06. Nov 2018.

1. Vedtakelse og anvendelse

Denne avtalen gjelder for alle studier, fagsamlinger og kurs ved Akademiet for Personlig Trening AS (heretter «AFPT»).

Bestilling skjer ved at studenten aksepterer denne avtalen, enten på AFPTs nettsider, per e-post eller per post. Avtalen blir i sin helhet bindende for både studenten og AFPT på tidspunktet AFPT mottar den aksepterte avtalen fra studenten (heretter «påmeldingstidspunktet»). Dette påmeldingstidspunktet registreres i AFPT sitt system ved påmelding.

AFPT anbefaler at studenten setter seg inn i AFPTs studietilbud før denne avtalen aksepteres. Studietilbudet er beskrevet på AFPTs nettsider.

 

2. Studieavgift

Den samlede studieavgiften, inkludert alle avgifter og gebyrer er spesifisert på AFPT sine nettsider. Ved å inngå denne avtalen forplikter studenten seg til å betale studieavgiften i tråd med disse vilkårenes punkt 3, 4 og 5.

Det gjøres oppmerksom på at AFPT sitt utdannelsestilbud PT Total anses som en total utdannelse og betalingsforpliktelsene vil være tilsvarende alle andre studieløp i hht pk. 3,4 og 5 i denne avtalen.

Dersom studenten gjør egne betalingsavtaler utenom de ordinære anses første avdrag som første betalingstermin og påmeldingen er dermed bindende (se pkt. 4.)

Ved benyttelse av SVEA Finans sin finansieringsløsning er studenten selv pliktig til å sette seg inn i de respektive reglene knyttet til løsningen.

 

3. Påmeldingsavgift

Innen 14 dager etter påmeldingstidspunktet skal studenten betale AFPT sin påmeldingsavgift. Påmeldingsavgiften dekker de administrative kostnadene forbundet med studentens påmelding. Påmeldingsavgiften er spesifisert på AFPT sine hjemmesider og er medregnet i totalsummen for utdannelsesprogrammet. Påmeldingsavgiften faktureres ved påmelding med 14 dagers forfall. Studieavgiften på alle fagsamlinger og utdannelser med maksimalt 3 dagers varighet betales i sin helhet før oppstart og herav utgår pkt 4, 5 og 6 uavhengig av om studenten møter til studieprogrammet eller ikke.

For intensiv kurs i utlandet gjelder egne betalingsbetingelser. Påmeldingsavgift skal være betalt etter utløp av angrerett; se pkt. 6 i denne studiekontrakten.

 

4. Første betalingstermin studieavgift

Studenten skal senest ved studiestart betale AFPT halvparten av den gjenstående delen av studieavgiften. Med studiestart menes det tidspunktet AFPT fastsetter at det valgte undervisningsopplegget settes i gang. Dersom studieavgiften ikke er betalt kan studenten nektes tilgang til undervisningen. Dersom studenten gjør egne betalingsavtaler med AFPT eller SVEA er disse gjeldende.

Ved nettbaserte utdannelser anses oppstart ved utløp av angrerett og tilgang til materialet gis.

For intensiv kurs i utlandet forfaller første betalingstermin 1.mars samme år som kurset avholdes.

 

5. Andre betalingstermin studieavgift

Senest tre (3) uker før eksamen avlegges og maksimalt 6 måneder etter oppstart skal studenten betale AFPT studieavgiften som ikke er betalt etter disse vilkårenes punkt 3 og 4. AFPT utsteder faktura med forfall en uke før eksamen eller maksimalt 6 måneder etter studiestart, avhengig av hva som kommer først.
For andre utdannelser utstedes faktura for andre betalingstermin med forfall senest 3 måneder etter påmelding.

For intensiv kurs i utlandet forfaller andre betalingstermin 1. juni samme år som kurset avholdes.

 

6. Angrerett

Det er 14 dagers angrerett på enhver tjeneste bestilt hos AFPT gjennom AFPTs nettsider, epost, post eller over telefon. Det innebærer at studenten uten å begrunne det og uten tanke på bestemmelsene i punkt 7 og 8, kan angre på inngåelse av avtale i henhold til disse betingelsene, og dermed fritas for betalingsforpliktelsen for tjenesten ved å samtidig avstå fra å benytte seg av den.
Benyttelse av angreretten må skje innen 14 dager fra påmeldingstidspunktet, og skal skje ved bruk av utfylt angreskjema eller ved fremsettelse av annen utvetydig erklæring. Dersom angreskjema ikke benyttes, bør studenten sende en epost til info@afpt.no og merke e-posten med ”Benyttelse av angrerett”. AFPT skal bekrefte benyttelse av angreretten skriftlig senest innen 10 dager etter mottatt henvendelse. Hvis angreretten benyttes vil ikke studenten få tilgang til studier. Ved bruk av angreretten må eventuelt mottatt fagmateriale sendes tilbake til AFPT. Studenten må selv dekke kostnadene ved retur av materialet dersom studenten benytter seg av angreretten. Angreretten anses som fraskrevet dersom AFPT sine produkter og/eller tjenester er påbegynt. Dette gjelder åpning av teoretisk materiale og/eller påbegynt praktisk undervisning.

For intensiv kurs i utlandet gjelder egen angrerett, der påmelding er bindende: Etter 1. mai samme året som kurset avholdes er det ingen mulighet å avlyse studiet.

 

7. Studieavbrudd og oppsigelse

Studenten kan når som helst avbryte sine studier ved å si opp avtalen med AFPT. Slik oppsigelse bør gis AFPT i skriftlig form ved å sende en epost til info@afpt.no. Merk eposten med ”Studieavbrudd” og/eller ”oppsigelse”. AFPT skal bekrefte oppsigelsen skriftlig senest innen 10 dager etter mottatt oppsigelse. Ethvert restkrav som AFPT har mot studenten per oppsigelsestidspunktet forfaller 30 dager etter at oppsigelsen er mottatt og bekreftet av AFPT.

Oppsigelse etter dette punkt 7 utløser oppsigelsesgebyr i tråd med disse vilkårenes punkt 8. Ved legeerklæring må studenten betale for levert utdannelse frem til dato for legeerklæring.
Ved endring/flytting av kurstilfelle må studenten til enhver tid forholde seg til originale betalingsavtale.

Manglende oppmøte anses ikke i seg selv som oppsigelse. Studenten blir ikke fritatt fra sine betalingsforpliktelser ved å la være å møte opp på studier, fagsamlinger og kurs i regi av AFPT uten samtidig å si opp tjenesten i tråd med disse vilkårene. Oppsigelsen anses bare som gyldig ved bekreftelse på mottatt oppsigelse fra AFPT.

Dersom studenten møter opp til undervisning, etter vår oppfatning, påvirket av alkohol eller andre rusmidler kan studenten bortvises fra undervisningen. Gjentar dette seg kan AFPT utvise studenten og si opp studiekontrakten. Studenten vil kun få tilbakebetalt innbetalt studieavgift for perioden fra oppsigelsestidspunktet og ut studieperioden

 

8. Oppsigelsesgebyr

Når studenter melder seg på studier, fagsamlinger og kurs i regi av AFPT, forplikter AFPT seg til å utføre den avtalte tjenesten. Utførelse av de tjenester AFPT tilbyr innebærer en rekke kostnader for AFPT. Mange av disse kostnadene må dekkes av AFPT før tjenesten rent faktisk utføres for at det skal være praktisk mulig å gjennomføre tjenesten. Eksempler på slike kostnader er studiemateriell, leie av lokaler, leie av personell, utstyr osv. Ettersom AFPT må dekke disse kostnadene uavhengig av om studenten benytter seg av tjenesten eller ikke, har AFPT behov for å sikre at kostnadene uansett blir dekket for å kunne fortsette å tilby sine tjenester. Oppsigelse etter punkt 7 utløser derfor oppsigelsesgebyr som beskrevet i dette punkt 8.
Oppsigelsesgebyret er tilsvarende den til enhver tid gjeldende påmeldingsavgiften.

Oppsigelse innen angrefristens utløp som beskrevet i disse vilkårenes punkt 6 skal anses som benyttelse av angrefristen, og utløser ikke oppsigelsesgebyr.

Ved oppsigelse etter angrefristen beskrevet i disse vilkårenes punkt 6 skal studenten betale AFPT følgende, uavhengig av om studenten benytter seg av tjenesten:

  • Ved oppsigelse etter utløpet av angrefristen, men før første betalingstermin forfaller, skal studenten betale påmeldingsavgiften som beskrevet i punkt 3.
  • Ved oppsigelse etter at første betalingstermin for studieavgift forfaller til betaling (se pkt 4), skal hele studieavgiften betales i sin helhet.

 

9. Studentens betalingsmislighold

Dersom studenten ikke betaler studieavgiften og/eller oppsigelses-gebyr i henhold til disse vilkårenes punkt 2, 3, 4 5, 7 og 8 vil AFPTs fordring på studenten sendes til inkasso, og forsinkelsesrenter og gebyrer påløper fordringen på vanlig måte.

 

10. Studentens helse

En sentral forutsetning for påmelding er at studenten skal være frisk og ikke inneha eksisterende skader, og/eller sykdommer eller tilstander som vil påvirke gjennomføringen og/eller forverres av utdannelsen ved AFPT.

Ethvert studie, fagsamling og kurs i regi av AFPT gjennomføres på eget ansvar, og som deltager tar studenten det hele og fulle ansvar for eventuelle helsemessige konsekvenser som er en følge av gjennomføring av AFPT. Ved usikkerhet knyttet til studentens medisinske tilstand er det studentens plikt å forsikre seg om at en videre gjennomføring av studiet er forsvarlig.

 

11. Fravær

Det er krav til minst 80% oppmøte på studier, fagsamlinger og kurs i regi av AFPT for bestått kurs og kunne ta eksamen. Manglende oppmøte regnes som fravær. AFPT fører fraværsprotokoll og studenten oppfordres til å holde egen oversikt. Ved over 20% fravær må studenten selv sørge for å ta igjen tapt undervisning mot et tilleggsgebyr fastsatt av AFPT for å kunne avlegge eksamen. Gebyret er fastsatt til kr. 4000,- per helg eller kr. 900,- per fredag, kr. 1800,- per lørdag og kr. 1800,- per søndag og er bindende betaling ved ny påmelding. Hvis studenten er forhindret til å delta av helsemessige årsaker, skal det fremlegges legeerklæring senest 10 dager etter oppmøteplikt slik at studenten kan ta igjen tapt undervisning uten tilleggskostnader.

 

12. Studentens kontaktinformasjon og oppdateringsplikt

Studenten plikter til enhver tid å holde sin kontaktinformasjon oppdatert, samt holde seg oppdatert om gjeldende studiekontrakt og retningslinjer angående tjenester kjøpt hos AFPT.

 

13. Gjennomføring av studiet

Ethvert studie, fagsamling og kurs i regi av AFPT avholdes ved AFPTs eller ved en av AFPTs samarbeidspartneres lokasjoner. AFPT vil utgi praktisk informasjon i forkant av oppstart per epost om lokasjon, oppmøtetidspunkt og annen relevant informasjon.
Arbeidskravene tilhørende ethvert studie følger de til enhver tid gjeldende regler og ved manglende utførte arbeidskrav vil studenten ikke kunne avlegge eksamen.

Det forutsettes at all gjennomføring av utdannelsen forholder seg til respektive lands lover og regler. Ved brudd på disse vil AFPT betingelsesløst kunne avslutte denne avtalen uten mulighet for avkortning i studieavgiften.

 

14. Studiepoeng

Ved ønske om studiepoeng ved studieprogram som tilbyr det er det studentens eget ansvar å overholde gjeldende frister satt av samarbeidende Høsgskole, som vfra og med 2019 er Høgskolen i Volda, heretter benevnt HVO. Det er studentens hele og fulle ansvar å selv sørge for at korrekt og tilstrekkelig dokumentasjon for godkjent opptak hos Høgskolen i Volda innen spesifiserte tidsfrister for respektive studie.

Studenten må ha mottatt godkjennelse for opptak ved HVO før oppstart av studiet hos AFPT for å være berettiget studiepoeng. Det er også studentens hele og fulle ansvar å sette seg inn i retningslinjene for studieplass og eksaminasjon hos HVO.

Det er studentens eget ansvar å selv sette seg inn i Lånekassen sin støtteordning og søke om økonomisk støtte.

 

14.1 Oppsigelse av plass på grunnlag av avslag på opptak fra HVO

Dersom studenten, uavhengig av årsak, ikke tas opp som student ved HVO er det studentens egen plikt å melde seg av AFPT sitt studie innen tre (3) dager fra opptaksbrev er utsendt av HVO. Denne oppsigelse av studieplass skal gjøres i henhold til pkt. 7 i denne avtalen. Dersom studenten ikke melder seg av studiet vil studenten anses som å ha inngått en forpliktende avtale med AFPT med de forpliktelser dette innebærer.

Det informeres om at avslag fra HVO ikke automatisk medfører avmelding fra AFPT sitt respektive studie.

 

15. Studiemateriale

Studiemateriale og fagstoff tilknyttet AFPTs tjenester er inkludert i tjenesten og studieavgiften, og formidles ved studiestart. Eventuell tilleggslitteratur er ikke inkludert i utdannelsen og må anskaffes av studenten på eget initiativ og for egen regning. Eventuelle avgifter til HVO og Studentsamskibnaden ved studiepoeng kommer i tillegg.

 

16. Eksaminasjon

Det er studentens eget ansvar å selv melde seg opp til teoretisk og praktisk eksamen senest 3 uker før respektive eksamen. AFPT avholder eksamen ved fastsatte tider hvert år og det er begrenset antall plasser ved de ulike eksaminasjonsstedene. Det anbefales derfor at man er tidlig ute med valg av eksamen.

Første eksaminasjon av både teoretisk og praktisk art er inkludert i studieavgiften. Ved manglende betaling av gjeldende studieavgift vil ikke studenten kunne avlegge eksamen, eller få utstedt bevis på gjennomført utdanning. Ved ikke bestått, skal bare den respektive ikke-beståtte del tas på nytt, mot et vederlag fastsatt av AFPT.

Utsettelse/avbrudd av eksamen som ikke skyldes sykdom fører til at eksamen registreres som gjennomført. Avbrudd som skyldes sykdom, må dokumenteres skriftlig fra fagkyndig personell (lege/psykolog eller annet helsepersonell med myndighet til å utstede sykemelding) tidligst en (1) uke før, eller senest tre (3) virkedager etter eksamen, og gir rett på ny eksaminasjon uten vederlag. Ved manglende legeattest vil studenten ikke ha rett til ny eksaminasjon fri for vederlag.

 

17. Tilrettelegging av eksamen

Dersom studenten har en funksjonshemming, dysleksi eller et helseproblem som fører til vesentlige ulemper for gjennomføring av eksamen, kan AFPT innvilge søknad om tilrettelegging. En diagnose gir ikke automatisk rett til tilrettelegging. Eksempler på tilstander som kan gi rett til tilretteleggelse: dysleksi, kronisk sykdom, psykososiale vansker, svaksynt eller tunghørt. Søknad om tilrettelagt eksamen skal rettes til AFPT senest fire uker før eksaminasjon.

 

18. Ny eksaminasjon

Studenten har tre (3) forsøk over maksimalt to (2) år for å avlegge godkjent av eksamen. Tiden regnes fra tidspunktet for studiestart for det studiet studenten er påmeldt. Etter to (2) år mister studenten eksamensretten uavhengig av antall forsøk og må melde seg opp til ny utdanning for videre eksamensforsøk og betale gjeldende studieavgift ved ny utdannelse. Avleggelse av ny eksamen skjer etter nærmere avtale med AFPT, og det påløper eksamensgebyr på kr 1500,- per eksamen.
Dersom studenten følger et studieløp definert av HSN gjelder de til enhver tid gjeldende regler fra HVO.

 

19. Endringer i studieplanen

Ved behov kan AFPT foreta endringer i studieplaner og fagmateriell. AFPT plikter å holde studenten informert om slike endringer, slik at studenten til enhver tid har anledning til å holde seg oppdatert om studiets form og innhold.

 

20. AFPTs avlysning

AFPT kan avlyse ethvert studie, kurs eller fagsamling ved manglende påmelding eller av andre grunner inntil 14 dager før planlagt oppstart.

Dersom AFPT avlyser studie, kurs eller fagsamling, og i den grad det ikke kan tilbys alternativer eller samme utdanning ved senere anledning, skal innbetalt studieavgift tilbakebetales studenten senest 14 dager etter utsendt varsel om avlyst utdannelse.

21. Lovvalg - verneting

Enhver tvist som springer ut av eller i oppstår i forbindelse med avtalen mellom studenten og AFPT reguleres av norsk rett. Fredrikstad tingrett er avtalt verneting.

Ved aksept av denne avtalen bekrefter jeg at alle forutsetninger for påmelding, deltagelse og gjennomføring er forstått.

GENERELLE VILKÅR

1.    Jeg ønsker å delta på studieprogrammet i regi av Akademiet for Personlig Trening AS.

2.    Jeg har satt meg inn i og aksepterer Akademiet for Personlig Trening AS sine standardvilkår som er beskrevet i denne studiekontrakten og er klar over at disse gjelder for min deltakelse på nevnte studieprogram. Ved å akseptere denne avtalen elektronisk ved påmelding er jeg underlagt alle retningslinjer i denne kontrakten.

3.    Jeg har satt meg inn i og gjort meg kjent med innholdet i nevnte studieprogram slik det er beskrevet på www.afpt.no og jeg er innforstått med hvilke krav deltakelse i studieprogrammet stiller til meg.

4.    Jeg er klar over at jeg har angrerett på min bestilling av studieprogrammet, og at denne brukes ved utfylling av standardisert skjema tilgjengelig på www.afpt.no Jeg vil også motta ferdig utfylt angreskjema per e-post så snart Akademiet for Personlig Trening AS har mottatt påmelding. Bruk av angrerett er nærmere regulert i standardvilkårene, vedlagt dette skjemaet.

5.    Jeg aksepterer å betale studieavgift tilsvarende til enhver tid gjeldene satser for studieprogrammet og aksepterer betalingsforpliktelsene dersom jeg avbryter studiet etter utløpet av angrefristen. Jeg aksepterer også retningslinjene for betaling ved egen avtalt betalingsløsning med AFPT.

6.    Jeg oppfyller helsekrav oppstilt av Akademiet for Personlig Trening AS, og er klar over at det under enhver tid er mitt eget ansvar å sørge for at jeg er i den fysiske form som kreves for at jeg skal gjennomføre studieprogrammet. Det er mitt eget ansvar å avstå fra enkeltaktiviteter som jeg på grunn av min helsetilstand ikke kan delta i.

7.    Jeg er innforstått med og aksepterer at AFPT vil ta og benytte bilder av undervisningen i markedsføring og på sosiale medier og bekrefter at bruken av bildene aksepteres. Dersom jeg ikke ønsker å være med på bilder er det mitt ansvar å informere AFPT og forelesere for respektive undervisningstilfelle om dette.

8.    Jeg er innforstått med at det ved ønske om studiepoeng gjøres i henhold til retningslinjer fremsatt av HVO gjeldende både studieløp, eksaminasjon og annet og jeg er inneforstått med at AFPT ikke har muligheten for tilrettelegging eller endring av respektive regler fremsatt av HVO. Jeg er også innforstått med avmeldingsrutinene tilknyttet et eventuelt avslag ved HVO.

9.    Jeg er inneforstått om at betalingsløsning via SVEA Finans er underlagt SVEA sine regler og retningslinjer.

10.    Jeg er inneforstått med at alle elementer knyttet til studiepoeng, studielån og lignende er underlagt de til enhver tid gjeldende retningslinjer hos HVO og Statens Lånekasse og at det er mitt hele og fulle ansvar å sette meg inn i de nødvendige elementene tilknyttet dette. Dette innebefatter oppsigelsesrett hos AFPT, betalingsforpliktelser, eksamensregler og studenthåndbøker som til enhver tid er gjeldende hos HSN.